- صادر کننده نمونه از استاندارد گیلان سال 89
- واحد برتر استاندارد و تحقیقات صنعتی سال 89
- واحد برتر استاندارد و تحقیقات صنعتی سال 89
- صادرکننده نمونه از سازمان بازرگانی سال 88
- آزمایشگاه نمونه از استاندارد و تحقیقات صنعتی سال 86
- واحد نمونه استاندارد و تحقیقات سال 85
- واحد نمونه استاندارد و تحقیقات سال 84
- واحد نمونه استاندارد و تحقیقات سال 83
- صادر کننده نمونه بخش صنعت از سازمان بازرگانی سال 83
- صادر کننده نمونه از استانداری استان گیلان سال 82 و 83
 
 

Copyright © 2008-2010,SETAREH LAHIJ Co., All rights reserved

Designed by: ehsankhoshsirat.ir